Chức năng xã hội

Hãng Luật TRƯỜNG AN HƯNG là tổ chức hành nghề Luật sư có trụ sở chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hoạt động không giới hạn lĩnh vực pháp luật và lãnh thổ theo qui định của Luật Luật sư. Uy tín là điều kiện tiên quyết được các tổ chức, cá nhân đánh giá khi sử dụng dịch vụ và là tài sản giá trị cao nhất của Hãng. Hoạt động của chúng tôi nhằm đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của các tổ chức, cá nhân và đảm bảo đầy đủ các tiêu chí qui định của pháp luật, bao gồm và không giới hạn các điều luật được viện dẫn dưới đây:

“Hoạt động nghề nghiệp của Luật sư góp phần bảo vệ công lý, các quyền tự do, dân chủ của công dân, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức, phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.” (Điều 3 Luật Luật sư.)

CÁC NGUYÊN TẮC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

  1. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

  2. Tuân theo quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp Luật sư.

  3. Độc lập, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

  4. Sử dụng các biện pháp hợp pháp để bảo vệ tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng.

  5. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hoạt động nghề nghiệp.

NHẬN VÀ THỰC HIỆN VỤ VIỆC

  1. Luật sư tôn trọng sự lựa chọn Luật sư của khách hàng; chỉ nhận vụ, việc theo khả năng của mình và thực hiện vụ, việc trong phạm vi yêu cầu của khách hàng.

  2. Khi nhận vụ, việc, Luật sư thông báo cho khách hàng về quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của Luật sư trong việc thực hiện dịch vụ pháp lý cho khách hàng.

  3. Luật sư không chuyển giao vụ, việc mà mình đã nhận cho Luật sư khác làm thay, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc trường hợp bất khả kháng.

BÍ MẬT THÔNG TIN

  1. Luật sư không được tiết lộ thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý bằng văn bản hoặc pháp luật có quy định khác.

  2. Luật sư không được sử dụng thông tin về vụ, việc, về khách hàng mà mình biết được trong khi hành nghề vào mục đích xâm phạm lợi ích của Nhà nước, lợi ích công cộng, quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.