Luật sư Trường An Hưng cung cấp dịch vụ hòa giải thương mại theo quy định tại Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

Dịch vụ hòa giải thương mại được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thương mại mua bán hàng hóa và phát sinh tranh chấp, trong đó có ít nhất một bên vì mục đích lợi nhuận. Phương thức hòa giải là biện pháp tốt nhất để giữ gìn mối quan hệ của các bên, nhanh gọn và tránh việc công khai thông tin ngoài mong muốn như việc giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài.

Trong quá trình hòa giải, Hòa giải viên Thương mại của Luật sư Trường An Hưng trợ giúp cho các bên nắm được các quy định của pháp luật và hệ quả pháp lý hành vi của mình, từ đó có định hướng đúng đắn trong việc quyết định giải quyết tranh chấp, đảm bảo hài hòa quyền và lợi ích của mỗi bên.

Khi hòa giải thành, các bên có quyền yêu cầu Tòa án công nhận kết quả hòa giải thành để Tòa án có thẩm quyền ban hành quyết định công nhận hòa giải thành ngoài Tòa án. Quyết định này được đảm bảo thi hành bằng quyền lực Nhà nước.

———————————–

Căn cứ pháp lý:

– Điều 2 Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải thương mại.

Điều 2. Phạm vi giải quyết tranh chấp bằng hòa giải thương mại

1. Tranh chấp giữa các bên phát sinh từ hoạt động thương mại.

2. Tranh chấp giữa các bên trong đó ít nhất một bên có hoạt động thương mại.

3. Tranh chấp khác giữa các bên mà pháp luật quy định được giải quyết bằng hòa giải thương mại.

– Điều 416 Bộ Luật Tố tụng Dân sự 2015

Điều 416. Công nhận kết quả hòa giải thành ngoài Tòa án

Kết quả hòa giải vụ việc ngoài Tòa án được Tòa án xem xét ra quyết định công nhận là kết quả hòa giải thành vụ việc xảy ra giữa cơ quan, tổ chức, cá nhân do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền có nhiệm vụ hòa giải đã hòa giải thành theo quy định của pháp luật về hòa giải.