Luật sư Trường An Hưng cung cấp các dịch vụ pháp lý khác để đáp ứng nhu cầu quản lý và thực hiện các quyền và nghĩa vụ của khách hàng trước pháp luật, cụ thể:

+ Dịch vụ Trợ giúp về mặt pháp luật thực hiện thủ tục Hành chính, khiếu nại;

+ Dịch vụ Phòng pháp chế doanh nghiệp;

+ Dịch vụ Luật sư riêng;

+ Dịch vụ Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật;

+ Dịch vụ Nghiên cứu, đánh giá pháp lý;

+ Dịch vụ làm chứng, xác nhận;

+ Các dịch vụ khác theo qui định của pháp luật.

—————————

Căn cứ pháp lý: Khoản 1 Điều 30 Luật Luật sư.

“Điều 30. Hoạt động dịch vụ pháp lý khác của luật sư

  1. Dịch vụ pháp lý khác của luật sư bao gồm giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính; giúp đỡ về pháp luật trong trường hợp giải quyết khiếu nại; dịch thuật, xác nhận giấy tờ, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc khác theo quy định của pháp luật.”